Posts tagged with: ‘Tao Na Tio’

Tao Na Tio

Tao Na Tio

Tao toba nuli, tao toba nauli. Molo hutatap sian nadao o tao toba na tio. Boi do sonang rohakki palambok ate atekki. Palambnok pusu pusukki. Alai dung hupajonok dompak ho. Rohakku pe sai tu nadao. Tarsunggul tu ari naro. Rohakku pe lammu jonok. O tao toba na tio. Tu ho ro au paboahon, sude na […]